Algemene voorwaarden B-biej Puur

 

Contactgegevens

B-biej Puur

Savelveld 22

6039 SB Stramproy

 

www.b-biejpuur.nl

info@b-biejpuur.nl

+316 51743991

 

KvK-nummer: 83606300

BTW-id: NL003845854B91

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, afspraken, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens B-biej Puur.

B-biej Puur heeft het recht deze te wijzigen en brengt de klant (indien van toepassing) op de hoogt van de wijzigingen in de voorwaarden.

 

Bezoek aan B-biej Puur

Een bezoek aan B-biej Puur is uitsluitend voor kindjes tussen 2 weken (mits het naveltje dicht en geheeld is) en 1,5 jaar oud. Bij B-biej puur kun je samen komen genieten van verschillende soorten diensten zoals floaten, babymassage of een combinatie van deze diensten samen.

Bij B-biej Puur mogen er per reservering maximaal 2 volwassenen (minimaal 1 volwassenen ouder dan 18 jaar) meekomen. Wil je met meer volwassenen komen neem dan contact op voor een privé afspraak te maken. Wil je een broertje of zusje meenemen vermeld dit dan bij opmerkingen wanneer je een afspraak boekt.

 

Aansprakelijkheid

Een bezoek aan B-biej Puur is geheel op eigen risico. De klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met bijvoorbeeld betrekking tot de gezondheid van het kind.

Mocht het kind onder medische behandeling zijn, medische klachten hebben of gebruik van medicatie maken wordt er voor een afspraak te maken, verwacht dat dit is overlegd met een specialist.

Tevens is de klant zelf verantwoordelijk voor het kind tijdens een afspraak, er wordt ten alle tijden bij het kind gebleven en zelf mee in de gaten gehouden.

B-biej Puur kan onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of schade aan personen, als ook ongevallen of allergische reacties tijdens een afspraak bij B-biej Puur of bij gebruik van de producten van B-biej Puur.

 

Persoonsgegevens en privacy

B-biej Puur handelt volgens AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De gegevens die gevraagd worden tijdens een afspraak boeken worden uitsluitend gebruikt voor professionele doeleinden.

Wij zullen de gegevens met toestemming gebruiken en nooit aan derden verstrekken.

Foto’s zullen alleen in onderling overleg worden gemaakt en eventueel gedeeld worden.

 

Prijzen

Alle prijzen die B-biej Puur hanteert zijn in euro’s. Alle prijzen van diensten en producten zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen die B-biej Puur hanteert voor de producten of diensten,  of die op de website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan B-biej Puur te allen tijde wijzigen. 

Voorafgaand aan de ingang ervan zal B-biej Puur prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in bovenstaande, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

B-biej Puur heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 

Betalingen

Bij B-biej Puur kan op locatie contant of per pin betaald worden tijdens een afspraak. Wanneer de klant online een afspraak heeft gemaakt is de keuze aanwezig om dit alvorens de afspraak te betalen, dit wordt meteen bij het boeken vaneen afspraak gedaan via Mollie. Mollie is een betalingsprovider voor B-biej Puur.

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag B-biej Puur hun verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 

Annulering/ te laat/ no-show

Afspraken kunnen bij B-biej Puur uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. De afspraak wordt dan verzet naar een andere dag, dit kan B-biej Puur doen maar de klant is zelf ook vrij om een nieuwe afspraak te boeken.

B-biej Puur geeft geen geld retour, ook niet in de vorm van een cadeau-/ tegoedbon.

Wanneer de afspraak binnen 24 uur geannuleerd wordt, zijn we genoodzaakt om annuleringskosten in rekening te brengen. Annuleringskosten zijn de helft van de prijs van de geboekte behandeling.

Wanneer de klant te laat is, wordt dit bij meer dan 10 minuten, in mindering gebracht op de huidige afspraak. Dit om de rust van andere klanten/afspraken niet te verstoren.

Bij een no- show, dus niet aanwezig zijn bij een gemaakt afspraak, is B-biej Puur genoodzaakt om de volledige kosten van de afspraak in rekening te brengen.

 

Weigering/ overmacht

B-biej Puur heeft het recht om ten alle tijden een afspraak te annuleren zonder opgaaf van reden.

B-biej Puur kan personen met ongepast verbaal/non-verbaal gedrag de toegang tot de locatie weigeren.

In geval van overmacht is B-biej Puur niet gehouden de verplichtingen naar de consument na te komen. Respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan brand, (energie)storingen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers en weersomstandigheden. Bij ziekte wordt gezocht naar een passende oplossing.

 

Cadeaubonnen en rittenkaarten

Cadeaubonnen die gekocht en geregistreerd zijn bij B-biej Puur kunnen gebruikt worden als betaal middel voor alle afspraken en/of de producten die bij B-biej Puur verkocht worden.

Rittenkaarten worden geregistreerd op naam bij B-biej puur en kunnen uitsluitend gebruikt worden als betaalmiddel voor 3 float afspraken. Enkel voor gebruik door de geregistreerde naam.

De cadeaubonnen en rittenkaarten kennen geen einddatum, maar gebruikt deze tijdig zodat je kindje niet te oud is, zie artikel over Bezoek aan B-biej Puur op de website onder algemene voorwaarden.

De cadeaubonnen zijn niet in te wisselen tegen contanten, dit geldt ook voor rittenkaarten. Wanneer bij betalen via een cadeaubon niet het volledig bedrag wordt besteed, blijft het resterende bedrag op de bon staan en kan dit een andere keer besteed worden. Er wordt geen geld retour gegeven.

Wanneer het adres is ingevuld bij de aankoop van een cadeaubon wordt deze automatisch opgestuurd. Wanneer de klant anders wenst, kan de klant hiervoor contact opnemen met B-biej Puur. Wanneer het adres niet is ingevuld wordt er vanuit gegaan dat de cadeaubon op locatie (te Savelveld 22, Stramproy) wordt opgehaald. Hiervoor dient altijd contact te worden opgenomen, om op een afgesproken tijdstip de cadeaubon op te kunnen halen.

Het namaken van de cadeaubonnen of rittenkaarten is ten strengste verboden. Wanneer hier naar oordeel van B-biej Puur sprake van is wordt er aangifte gedaan.

 

Producten, verzending, levering en garantie

B-biej Puur staat er voor in dat de producten (en/of diensten) voldoen zoals op de website www.b-biejpuur.nl omschreven staat. (kleuren zijn indicatief en kunnen tussen de website en de werkelijkheid afwijken)

Producten zijn te koop via de website, social media (een privé bericht met de overeenkomsten) als ook in de baby spa op de locatie zelf.

B-biej Puur blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van B-biej Puur.

De levering van de producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

De door B-biej Puur opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Transportkosten en/ of verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan B-biej Puur niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 

Klachten

Bij een klacht dient die te worden gemeld bij B-biej Puur. Neem contact op via het contactformulier van de website, per email of telefonisch. Klachten worden uiterst serieus genomen en worden gebruikt voor de service van B-biej Puur continue te verbeteren. 

 

Copyright

Het is ten strengste verboden teksten, foto’s, filmpjes en illustraties van de website, Facebook en Instagram van B-biej Puur te kopiëren en/of na te maken. Het eigendoms- en auteursrecht is van B-biej Puur. Enkel en alleen met schriftelijke toestemming van B-biej Puur mogen er teksten, foto's, filmpjes en illustraties van B-biej Puur worden gebruikt. Dit is van toepassing op alle digitale en papieren publicaties en documenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgesteld Oktober 2021.